051 31 23 25

mail ons

Français  On parle Français!

Français  We speak English!

ballon
051 31 23 25 - info@warmeluchtballon.be - Français - Français

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze website is eigendom van FLYBIRD bv, Barzestraat 45, B-8531 Hulste (Harelbeke)
Telefoon: 051-312 325    E-mail: info@flybird.be
Ondernemingsnummer:  BTW BE 0444.125.782      RPR: Kortrijk    Oprichtingsdatum: 23-5-1991

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene verkoopsvoorwaarden, en deze voor onze online webshops en betalingen (zie onderaan):

 1. Al onze prijzen zijn per persoon en inclusief BTW en verzekering tenzij anders vermeld.
 2. Alle reservaties moeten tijdig gebeuren bij voorkeur per e-mail. Om misverstanden te vermijden vragen we dat er per groep slechts 1 contactpersoon is.
 3. Als u een vlucht gereserveerd hebt en u komt niet of niet tijdig opdagen op de datum en plaats die wij bevestigd hebben dan vervalt uw bon/voucher/instapticket automatisch, zonder recht op terugbetaling, schadevergoeding, enz.  Wij houden ons aan onze afspraken en vragen van onze passagiers hetzelfde. Bij problemen kan u ons bereiken op de telefoonnummers 
  051-312 325 of GSM 0468-173035.
 4. Veiligheid primeert altijd! Daarom behouden wij ons het recht om een voorziene vlucht te annuleren, bv. als de minimale weercondities opgelegd door het FOD luchtvaart niet gehaald worden, als de piloot oordeelt dat de weersomstandigheden ongunstig zijn, om veiligheidsredenen, als er niet het vereiste minimum aantal passagiers ingeschreven zijn of komen opdagen, als een van onze partners de vlucht annuleert.
 5. Om misbruiken te voorkomen moet elke passagier, op eenvoudig verzoek, zijn identiteitskaart kunnen voorleggen of een vluchtbewijs laten zien. Wij behouden ons het recht om personen of voorwerpen die de veiligheid van de vlucht kunnen in gevaar brengen niet toe te laten. Personen die duidelijk onder invloed van alcohol of drugs zijn worden niet toegelaten op onze vluchten.
 6. In al onze tarieven is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, die elke passagier verzekert volgens de wettelijke aansprakelijkheid in verband met het gebruikte luchtvaarttuig, inbegrepen. De piloot zal u steeds een geldig verzekeringsbewijs kunnen voorleggen. Al het materiële (bv. foto en filmapparaten) dat u meeneemt tijdens de vlucht is meestal niet verzekerd.
 7. Onze cadeaubonnen, instaptickets, vluchtvouchers, enz. zijn slechts geldig na ontvangst van de volledige betaling. Ze zijn overdraagbaar, 2 jaar geldig en kunnen steeds GRATIS verlengd worden mits tijdige aanvraag voor de vervaldatum. Ze zijn onder geen enkel beding terug betaalbaar in geld of onder gelijk welke andere vorm. Cadeaubonnen waarvan de vlucht geboekt werd, maar niet kon doorgaan wegens ongunstig weer, worden automatisch met 6 maanden verlengd vanaf de laatste afspraakdatum. Zo hebt u bij ons altijd ruimschoots de tijd om een nieuwe afspraak te maken.
 8. Wij behouden ons het recht om met onderaannemers te werken tegen dezelfde voorwaarden als hier vermeld.
 9. Al onze verkopen zijn contant betaalbaar, netto, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
 10. Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement waar de onderneming zich bevindt bevoegd.
   

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN voor een ballonvaart:
Volg stipt de raadgevingen van onze balloncrew en piloot ter plaatse en luister goed naar de veiligheidsbriefing. Bij de landing moet u zich met beide handen aan de daartoe voorziene lussen vasthouden en door de knieën gaan bij het contact met de grond. Blijven vasthouden tot de ballon definitief stilstaat. De raadgevingen van de piloot stipt opvolgen, specifiek tijdens de landing. Fotograferen en filmen is toegestaan. Handtassen en rugzakken en/of andere 'bagage' mogen niet meegenomen worden tijdens de vlucht. Indien er een gezondheidsprobleem is dient u eerst uw dokter te raadplegen alvorens in te schrijven voor een ballonvaart. Eventuele problemen dienen steeds gemeld te worden aan de piloot voor aanvang van de vaart. Zwangere vrouwen mogen niet meevaren. Indien u een beetje schrik hebt, best de piloot hiervan op de hoogte brengen, hij zal u geruststellen.

© Flybird bv – Hulste

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN webshop

De consument heeft het recht aan FLYBIRD bv mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Artikel 1:  Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van Flybird bv, Barzestraat 45, B-8531 Hulste (Harelbeke) Telefoon: 051-312 325 E-mail: info@flybird.be Ondernemingsnummer: BE 0444.125.782 biedt haar klanten de mogelijkheid om luchtdopen, cadeaubonnen, goederen, enz. online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij www.warmeluchtballon.be , www.flybird.be of een van onze andere websites. Het plaatsen van een bestelling via een webshop van Flybird bv, houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Flybird  bv aanvaard zijn.
LINK naar online platform voor geschillen uit e-commerce: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

Artikel 2:  Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO (€), steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3:  Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Flybird bv niet. Flybird bv is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Flybird bv is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Flybird bv.
Flybird bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst.
Artikel 4:  Online aankopen
Lees deze voorwaarden eerst grondig en doe dan uw aankoop volgens de bestelprocedure op de webshop. De bestelling is pas definitief na ontvangst van uw betaling op onze bankrekening. De verschillende betaalmogelijkheden zijn duidelijk vermeld op onze webshop. Flybird bv is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.
Artikel 5:  Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Flybird bv. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Flybird bv te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 6:  Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Flybird bv beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Flybird bv zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 7:  Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Flybird bv mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Flybird bv klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Flybird bv, Barzestraat 45 te B-8531 Hulste (Harelbeke). De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Flybird bv zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Artikel 8:  Privacy en cookies
Hiervoor verwijzen we uitdrukkelijk naar onze Disclaimer en Privacy gegevens elders op deze website.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Flybird bv heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Flybird bv houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons altijd contacteren via mail:  info@warmeluchtballon.be of info@flybird.be.
Artikel 9:  Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Flybird bv om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 10:  Flybird bv Klantendienst
De Flybird bv klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 51 312 325, via e-mail   info@flybird.be  of per post op het volgende adres: Flybird bv, Barzestraat 45 , B-8531 Hulste (Harelbeke), België.
Artikel 11:  Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Flybird bv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.
Flybird bv kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.
Artikel 12:  Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13:  Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

Artikel 14:  Annulatie
Wanneer u niet op de afspraak komt of te laat komt, worden uw tickets / cadeaubonnen als gebruikt beschouwd. Flybird bv is niet verantwoordelijk voor files of andere redenen die vertragingen kunnen veroorzaken. We raden aan om op tijd uw route aan te vangen. Geen enkele annulering na minder dan 72u voor het tijdstip van de ballonvaart  wordt aanvaard.
In geval van medisch probleem kan u Flybird Bv contacteren met een doktersattest.