051 31 23 25

mail ons

Français  On parle Français!

Français  We speak English!

ballon
051 31 23 25 - info@warmeluchtballon.be - Français - Français

FActuurvoorwaarden NL - FR - E

FLYBIRD BV – B- 8531 HULSTE      BE 0444.125.782

1. Voor zover hier niet wordt afgeweken, zijn de voorwaarden van het algemeen reglement, van het bijzonder reglement, en eventuele aanvullingen hierop van toepassing.
2. Om het even welke klacht kan slechts geldig zijn en in aanmerking worden genomen indien hij schriftelijk gesteld is en binnen de acht dagen na factuurdatum ingediend. Behoudens tegenbewijs met geschriften geldt de factuurdatum als datum van ontvangst van de factuur; zo kan worden bewezen dat de factuur later werd ontvangen dan haar factuurdatum, begint de bezwaartermijn pas te lopen vanaf ontvangst van de factuur.
3. Facturen zijn altijd contant betaalbaar behoudens gestelde vervaldag, vanaf één van deze data leveren zij de wettelijke intrest op die van rechtswege verschuldigd is en zonder ingebrekestelling, verhoogd met 2% en dit tot volledige betaling. Bij onverantwoorde niet-betaling op vervaldag door onwil of nalatigheid van de schuldenaar zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 1.750,00 EUR. Zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
4. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken en vredegerechten van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Op alle contracten is enkel de Belgische wet van toepassing, wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking noch schuldvernieuwing mede, welke ook de voorwaarden mogen zijn van de andere contracterende partij, onze voorwaarden zullen steeds prevaleren.

CONDITIONS DE VENTE
1. Pour autant que les présentes conditions ne stipulent le contraire, les conditions du règlement général, du règlement particulier et de ses éventuels compléments sont d'application.
2. Toute plainte n'est recevable que si elle est formulée par écrit endéans les huit jours de la date de facturation. Sauf preuve écrite du contraire, la date de facturation vaut date de réception de la facture; s'il est prouvé que la date de réception est ultérieure à la date de facturation, la période de recevabilité de la plainte débute le jour de la réception de la facture.
3. Les factures sont payables au grand comptant, sauf si une autre échéance est indiquée. Elles produisent un intérêt prévu par la loi augmenté de 2%  l'an à compter de la date d'échéance. Ces intérêts sont dus de plein droit, sans mise en demeure. En cas de défaut de paiement non justifié à la date d'échéance, soit par mauvaise foi soit par négligence, le montant de la facture sera majoré de plein droit, sans mise en demeure, d'un dédommagement de 10% avec un minimum de 50,00 EUR et un maximum de 1.750,00 EUR.
4. En cas de litige, seuls les tribunaux de l'arrondissement de Courtrai seront compétents. Seule la loi Belge est d'application sur tous les contrats. Ni les lettres de change, ni les effets acceptés n'entraînent ni renonciation ni renouvellement de dette, quelles que soient les conditions de l'autre partie contractante. Nos conditions prévalent toujours sur celles des autres parties.

TERMS AND CONDITIONS OF PAYMENT
1. Unless other provisions have been made in the above, the terms and conditions laid down in the General Regulations, the special regulations and any supplement thereto apply.  
2. Complaints of any kind can only be considered if made in writing within 8 days of the invoice date. Unless documentary evidence can be provided to the contrary, the invoice date shall be taken as the date on which the invoice was received; if proof can be produced that the invoice was not received until a later date, the complaint period shall commence on that date.
3. Invoices should be paid cash or by the due date specified; the interest charges provided by the Belgian law, augmented with 2% per year will automatically be incurred on all amounts still outstanding after this date, without prior notification. In the case of non-payment as a result of negligence of refusal to pay, damages will also be added to the invoice equal to 10% of the amount due, with a minimum of 50, 00 EUR and a maximum of 1.750,00 EUR, by law and without prior notice to the creditor.
4. In case of dispute, the law courts and Justice of the Peace courts of the Arrondissement of Kortrijk are the only courts competent to deal with the case. All cases will be dealt with under Belgian law. Any bills or securities accepted cannot be regarded as payment or novation of the debt, regardless of the conditions imposed by the other party to the agreement; our conditions shall take precedence in all cases.